HANDELSBETINGELSER

Salgs- & Leveringsbetingelser for Inpro A/S

 

www.pizzastenovn.dk er en afdeling af Inpro A/S.

 

1. Generelt

Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, ordrebekræftelser og leverancer, medmindre anden skriftlig aftale herom foreligger mellem parterne.
Betingelserne vedrører Pizzastenovn.dk som er en del af Inpro A/S, hvorfor Inpro A/S fremgår som udbyder og ansvarshaver i disse salgs- og leveringsbetingelser.

 

2. Tilbud/Ordrebekræftelse

Inpro A/S tilbud er bindende i 8 dage, medmindre andet skriftligt er aftalt. Endelig aftale om levering foreligger først, når køber har modtaget Inpro A/S skriftlige ordrebekræftelse, og kun denne er bindende.

Køber henvises til at følge eventuelle brugsvejledninger, kataloger og brochurer, der er leveret med varen, eller til selv at indhente fornødne oplysninger om anvendelsesområdet samt korrekt anvendelsesmåde for det købte.

Inpro A/S påtager sig intet ansvar for eventuel vederlagsfri mundtlig eller skriftlig vejledning, måltagning, beregning m.v., som en medarbejder måtte yde i forbindelse med køb af Inpro A/S produkter.

 

3. Priser

Priser fremgår af www.pizzastenovn.dk til enhver tid gældende prisliste eller af fremsendt ordrebekræftelse. Levering sker fra Inpro A/S lager i Billund, medmindre andet er aftalt.

Alle priser er opgivet i DKK.

Alle priser opgives inklusiv 25% Dansk moms.

Ved betaling med Dankort på shoppen, hæves beløbet når varerne afsendes/udleveres fra vores lager i Billund.

Alternativt kan der betales med dankort v/afhentning af varerne på vores lager i Billund.
 

4. Betaling/sikkerhedsstillelse

Såfremt køber har en betalingsaftale hos Inpro A/S, forfalder købesummen til betaling efter de med Inpro A/S aftalte betalingsbetingelser, medmindre andet udtrykkeligt skriftligt er aftalt. Købesummen forfalder til betaling regnet fra det angivne leveringstidspunkt, jf. pkt. 11, uanset at købers forhold medfører, at levering ikke kan ske som aftalt.

Såfremt købers betaling ikke sker rettidig, eller forudsætningerne for den aftalte kredit væsentligt ændres, er Inpro A/S berettiget til at tilbageholde alle yderligere leverancer til køber, uanset at leverancerne ikke har nogen indbyrdes sammenhæng.

Ved betaling efter sidste rettidig betalingsdag tilskrives morarenter af det forfaldne tilgodehavende inkl. moms i henhold til renteloven, medmindre anden rentesats følger af sædvane, kutyme eller er aftalt.

Tilskrevne morarenter forfalder til betaling omgående og betales forud for al anden gæld ved de løbende indbetalinger.

Inpro A/S er til enhver tid efter aftalens indgåelse berettiget til at kræve betryggende sikkerhedsstillelse for købesummens, fragtomkostningerne og øvrige omkostningers rettidige betaling.

Ved ikke rettidig betaling forbeholder Inpro A/S sig efter afgivet påkrav uden varsel at overgive sagen til inkasso. Ejendomsretten til det købte forbliver hos Inpro A/S indtil købesummen er betalt.
 

5. Returvarer

Til alle handler ydes der 14 dages fuld returret.

Det er dog en betingelse for køber for at opretholde returretten, at varerne skal være ubrugte, i mangelfri stand og i original og ubrudt emballage. Varerne skal være fri for smuds m.v.

I tilfælde af at køber ønsker at ophæve handlen indenfor de 14 dage der ydes fuld returret, er det køber og alene køber der skal betale for fragten til Inpro A/S i Billund.

6. Vareprøver

Der fremsendes ikke vareprøver.
 

7. Garanti

Medmindre der fra producentens side afgives bedre garanti yder Inpro A/S 2 års reklamationsret i henhold til købeloven omfattende fabrikations- og materialefejl, der konstateres ved varens normale ikke kommercielle anvendelse.

Reklamationsretten dækker ikke skader eller slidtage direkte eller indirekte opstået som følge af forkert brug, manglende vedligeholdelse, forkert/dårlig udførelse, vold eller uautoriserede indgreb og/eller behandling af varerne.
 

8. Produktinformation

Produkterne er håndlavede, hvorfor det er naturligt at der kan fremkomme nuancer i farver samt variationer i mål.
På ovne produceret af sten, vil der med tid være mulighed for dannelser af små revner i materialet. Dette er ikke reklamationsberettiget.
 

9. Levering

1. Det i ordrebekræftelsen anførte leveringstidspunkt er alene vejledende for Inpro A/S, medmindre andet skriftligt er aftalt. Ordren vil blive ekspederet førstkommende hverdag efter ordreafgivelse, med afsendelse fra vores lager 2-3 hverdage efter ordremodtagelse.

2. Såfremt der er aftalt fast leveringstidspunkt har Inpro A/S ret til tidsfristforlængelse i følgende tilfælde:

  • a) Force majeure, jvfr. pkt. 15.
  • b) Ved forsinkelse, som skyldes Inpro A/S leverandører, transportører eller øvrige tredjemænd.
  • c) Usædvanligt vejrlig, herunder usædvanligt vejrlig på produktionsstedet.
  • d) Arbejdskonflikter uanset årsag.
  • e) Offentlige påbud eller forbud, som Inpro ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse.

Inpro A/S forpligter sig til straks at orientere køber, såfremt der måtte opstå forsinkelse og informere køber om nyt forventet leveringstidspunkt.

3. Hvor der er truffet aftale om levering på købers adresse eller andet af køber anvist sted, leveres varen så nær brugsstedet, som en lastvogn efter chaufførens skøn kan køre uden fare for at køre fast eller beskadige køretøjet eller omgivelserne.
4. Aflæsningsstedet skal have et fast underlag (fliser/asfalt/beton), eller tilsvarende underlag hvor f.eks. en manuel palleløfter kan anvendes.

5. Køber er forpligtet til at foretage kontrol af de modtagne varer og stille fornødent mandskab til rådighed for aflæsning. Købers kvittering for modtagelsen betragtes som dokumentation for, at der ikke er transportskader på varerne.

6. Såfremt køber ikke opfylder de i pkt. 9.4 og pkt. 9.5 anførte forpligtelser, vil aflæsning ikke finde sted. Varerne medtages til fragtcentralen, og genleveres for købers regning og risiko.
 

10. Reklamation ved og ansvar for forsinkelse

1. Køber skal reklamere skriftligt straks ved konstatering af forsinkelse, idet køber ellers mister ethvert krav på grund af forsinkelsen. 2. Ved mindre forsinkelse foretages efter levering.

3. I tilfælde af væsentlig forsinkelse, der ikke giver Inpro A/S ret til fristforlængelse, jf. pkt. 9.2 a) – e), er køber berettiget til at ophæve aftalen. Hvis der er aftalt successiv levering, er køber dog alene berettiget til at ophæve for den forsinkede delleverance.

4. Hvis køber hæver aftalen i henhold til pkt. 10.3, har køber krav på erstatning fra Inpro A/S for meromkostninger, der er påført køber ved anskaffelse af tilsvarende vare fra anden side. Erstatningen kan dog ikke overstige halvdelen af fakturaværdien af den forsinkede leverance.

5. Køber har ikke udover det i pkt. 10.4 nævnte ret til nogen erstatning i anledning af Inpro A/S forsinkelse det være sig krav om betaling af driftstab, tabt fortjeneste og/eller andre økonomiske konsekvens tab.

Dette gælder uanset om køber hæver eller fastholder købet.
 

11. Undersøgelsespligt og reklamation

1. Køber skal straks ved modtagelsen, og inden varerne tages i brug eller bearbejdes, gennemgå de leverede varer for at sikre sig, at disse er mangelfri.

2. Reklamationer over mangler, herunder mængdeafvigelser, der er eller burde have været konstateret ved en sådan kontrol, skal fremsættes straks efter varens levering hos køber for at kunne tages til følge.

3. Ved øvrige mangler skal der reklameres straks efter, at køber burde have opdaget manglen, og senest inden 2 år.

4. Såfremt varerne skal monteres
eller indgå i en montage, skal køber sørge for, at varerne - inden montagen påbegyndes – gennemgås for mangler, idet reklamation ikke kan finde sted efter, at montage er påbegyndt, medmindre der er tale om skjulte fejl.
 

12. Ansvar for mangler ved salgsgenstanden

1. Ved rettidig reklamation over mangler, jf. pkt. 11.2 og pkt. 11.3 skal Inpro foretage afhjælpning eller omlevering efter Inpro A/S eget valg.

2. Hvis Inpro A/S ikke foretager afhjælpning eller omlevering, jf. pkt. 12.1 inden rimelig tid efter, at køber har reklameret i henhold til pkt. 11.2 og pkt. 11.3, har køber ret til ved skriftlig meddelelse til Inpro A/S at hæve aftalen for så vidt angår den mangelfulde del af leverancen.

3. Hvis køber hæver aftalen, har køber ret til at kræve erstatning af Inpro A/S for de meromkostninger, der er påført køber ved anskaffelse af tilsvarende vare fra anden side. Erstatningen kan dog ikke overstige 50 % af fakturaværdien af den mangelbehæftede leverance.

4. Inpro A/S har intet ansvar for mangler eller for undladelse af at levere erstatningsvare(r) udover det i pkt. 12.3 foreskrevne. Dette gælder ethvert tab, manglen måtte forårsage, herunder driftstab, tabt fortjeneste og andre økonomiske konsekvens tab. Denne begrænsning i Inpro A/S ansvar gælder dog ikke, hvis Inpro A/S har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed.

5. Købers krav på afhjælpning, omlevering eller ophævelse af aftalen bortfalder, såfremt leverancen ikke har været opbevaret eller anvendt korrekt og sædvanligt og i overensstemmelse med Inpro A/S anvisninger.

6. Inpro A/S har ligeledes intet ansvar for skader forårsaget af forkert eller uhensigtsmæssig brug eller forkert eller uhensigtsmæssig montering af de leverede varer.
 

13. Force majeure

I tilfælde af at levering, rettidig levering eller mangelfri levering, hindres eller forsinkes af begivenheder udenfor Inpro A/S kontrol, herunder men ikke begrænset til arbejdskonflikt, driftsforstyrrelser, transportvanskeligheder eller anden tredjemands svigt eller lignende, kan Inpro A/S ansvarsfrit udskyde levering eller helt eller delvist annullere ordren efter eget valg ved meddelelse til køber hurtigst muligt.
 

14. Produktansvar

1. Inpro A/S er ansvarlig efter lov om produktansvar, i det omfang loven ufravigeligt pålægger Inpro A/S ansvar for sådanne skader, og Inpro A/S ansvar herfor
ikke lovligt måtte være begrænset.

2. Inpro A/S er endvidere ansvarlig for skader, som leverede produkter fra Inpro A/S måtte forvolde, i det omfang skade-forvoldelsen skyldes udøvelse af grov uagtsomhed fra Inpro A/S side, og Inpro A/S ansvar herfor ikke lovligt måtte være begrænset.

3. Inpro A/S ansvar for produktskader er for erhvervstingskader begrænset til maksimum DKK 10.000.000,00.

4. I tilfælde, hvor Inpro A/S er ansvarlig for produktskader, jf. pkt. 14.1 og 14.2, men hvor skaden også kan henføres til fejl begået af køber, fordeles ansvaret efter graden af udvist skyld.

5. I det omfang Inpro måtte blive pålagt ansvar for produktskader i forhold til tredjemand, er køber forpligtet til at holde Inpro A/S skadesløs for det ansvar Inpro A/S måtte blive pålagt, og som er videregående end Inpro A/S ansvar efter ovenstående bestemmelser.

6. Køber er forpligtet til at lade sig sagsøge/ indklage ved samme domstol/voldgift, som behandler erstatningskrav mod Inpro A/S fra tredjemand i anledning af produkter leveret af Inpro A/S via køber til tredjemand.

7. Inpro A/S hæfter aldrig for driftstab, avance tab eller andet indirekte tab.
 

15. Almindelig ansvarsbegrænsning og transport i krav mod Inpro A/S’s leverandører.

Inpro A/S ansvar kan ikke – uanset eventuel påvist uagtsomhed – omfatte dagbøder, driftstab, tidstab eller andet indirekte tab, hvad enten ansvaret måtte støttes på almindelige erstatningsregler eller andet grundlag.

I det tilfælde, hvor Inpro A/S leverandør eller anden tredjemand har et ansvar over for Inpro A/S for forsinkelser eller mangler, vil Inpro A/S være indstillet på at give køber transport i Inpro A/S krav mod leverandøren eller tredjemand.
 

 16. Tvister

Enhver tvist, der måtte opstå mellem parterne skal afgøres ved de ordinære domstole og sagen skal anlægges ved Inpro A/S hovedkontors værneting (Retten i Kolding) uden hensyn til, hvor køber bor eller opholder sig.

 

PizzaStenOvn er en del af:

Inpro A/S - Smedevej 2 - 7190 Billund - CVR. 30356306 - Tlf. +45 7660 8822

www.inpro.dk